گزارش دیجی کالا سال ۱۴۰۱

گزارش سالانه دیجی کالا ۱۴۰۱

گزارش دیجی کالا

چهارمین گزارش سالانه دیجیکالا، با تمرکز بر دادهها و مهمترین دستاوردهای این مجموعه در سال 1401، به صورت عمومی منتشر شده و پیش روی شماست. این گزارش، به مخاطبان امکان رصد شفاف دیجی کالا را میدهد و در بخش های مختلف به سؤالاتی درباره عملکرد دیجیکالا در ارائه خدمات به مشتریان و فروشندگان، رفتار کاربران و مشتریان، اقدامات مسئولیت اجتماعی، ُپرفروشترین کالاها و برندها، نگرش و احساس مردم نسبت به دیجی کالا و تجارت الکترونیک در ایران پاسخ میدهد.

آمـار و دادههـای گـزارش دیجـیکالا میتوانـد بـه تصمیمهـای بـزرگ و کوچـک بسـیاری کمـک کنــد. برندهــا و کســب و کار های بــزرگ و کوچــک ایرانــی از دادههــای ایــن گــزارش میتواننــد بــرای بهبــود عرضــه و فــروش کالاهــای خــود اســتفاده کننــد. شــرکتهای تولیدکننــده و توزیع کننــده کالا زنجیــره تأمیــن، بازاریابــی و فــروش خــود را بهینــه کننــد. سیاســتگذاران کشـور تصمیم هـای بهتـری را در حـوزه زیرسـاخت فنـاوری ارتباطـات و مسـائل اقتصـاد خـرد و کلان اتخــاذ کننــد.

قابــل توجــه اســت کــه در تولیــد تصاویــر اســتفاده شــده در گــزارش، از هــوش مصنوعــی اســتفاده شــده اســت.

دیجی کالا و زیر مجموعه های آن در یک نگاه

خرده فروشی آنلاین در برخی کشورهای دنیا

خرده فروشـی آنلایـن در سـالهای گذشـته راه خـودش را در بـازار تجـارت الکترونیـک ایران پیـدا کرده، بااینحـال هنـوز خیلـی کار داریـم! هنـوز سـهم ایران بسـیار کوچک اسـت و تنهـا %4 از خریدوفروش به صـورت آنلایـن انجام میشـود.

منابـع مختلفـی بـرای دسـتیابی بـه سـهم خرده فروشـی آنلایـن در کشـورهای مختلـف وجـود دارد کـه ممکـن اسـت متفـاوت باشـند. در گـزارش پایین از دادههـای Statista اسـتفاده شـده است. سـهم خرده فروشـی آنلایـن در ایـران نیـز توسـط بخشهـای تحقیـق و توسـعه، بازاریابـی و مالـی دیجیکالا تخمیـن زده شـده اسـت.

سهم خرده فروشی آنلاین از بازار خرده فروشی ایران

از %4 سـهمی کـه خرده فروشـی آنلایـن از کل بـازار خرده فروشـی ایـران دارد، %۲ سـهم فروشـگاههای اینترنتـی و %۲ سـهم خرده فروشـیهایی اسـت کـه بـر بسـتر شـبکه های اجتماعـی فعالیـت میکننـد. از این %۲ سـهم فروشـگاههای اینترنتی، یـک درصد از خرید و فـروش بـه دیجـیکالا اختصـاص دارد. 

مزایای خرید اینترنتی از نگاه مردم

از افـرادی کـه خریـد اینترنتـی انجام میدهند پرسـیدیم «مزیـت خرید اینترنتی برای شـما چیسـت یـا بـه چه دلیـل از خرید اینترنتـی اسـتفاده میکنید؟». از بیـن گزینه هـا، راحتـی، صرفه جویـی در زمـان، قیمتهـای پایینتر و صرفـه اقتصادی، و تنـوع کالاهـا، 4 مزیـت اصلی انتخابی پاسـخگویان بوده اسـت.

از خریـداران اینترنتـی پرسـیدیم «معمـولا چـه کسـی خریـد اینترنتـی را در خانـواده شـما انجـام میدهـد؟». %۳۶/۵ از پاسـخگویان گفتنـد فرزندانشـان خریدهـای اینترنتـی را انجـام میدهنـد. ایـن مقـدار، ۳ برابـر کسـانی اسـت کـه گفته انـد، پدر یـا مـادر در خانواده خرید هـای اینترنتـی را انجـام میدهنـد.

تمایل به خرید اینترنتی کالاهای مختلف

تمایـل مـردم بـه خریـد اینترنتـی انـواع کالاهـا یکسـان نیسـت. نتایـج پیمایـش ملـی دیجـی کالا نشـان میدهـد، پوشـاک در ابتـدای فهرسـت کالاهایـی اسـت کـه پاسـخگویان گفته انـد مایـل بـه خریـد آن از فروشـگاههای اینترنتـی هسـتند.

محصـولات سـلامت و زیبایـی، کتـاب و لوازم التحریـر، وسـایل خانگـی و آشـپزخانه، موبایـل و لـوازم الکترونیـک، وسـایل ورزشـی و سـفر، کالاهـای سـوپرمارکتی، اسـباب بازی و وسـایل کـودک، ابـزار و تجهیـزات صنعتـی، و محصـولات بومی و محلـی در ردههـای بعـدی قـرار دارنـد.

زنــان بــه خریــد اینترنتــی کالاهــای ســوپرماکتی، پوشــاک، کتــاب و لوازم التحریــر، اســباب بازی و وســایل کـودک، محصـولات سـلامت و زیبایـی، وسـایل خانگـی و آشـپزخانه تمایـل بیشـتری نسـبت بـه مـردان دارنــد. امــا مــردان بیشــتر از زنــان مایل انــد موبایــل و لــوازم الکترونیــک، ابــزار و تجهیــزات صنعتــی و وسـایل ورزشـی و سـفر را از طریـق اینترنـت خریـداری کننـد.

اعتماد به فروشگاههای آنلاین

از میـــان %۶۸/۳ پاســـخگویان کـــه خریـــد اینترنتـــی انجـــام میدهنـــد، %۶1/۲ آنهـــا فروشـــگاههای اینترنتـــی را گزینـــه اول خـــود بـــرای خریـــد اینترنتـــی معرفـــی کرده انـــد.

از افـراد دربـاره خریـد اینترنتـی پًرسـیدیم، %۶۸/۳ پاسـخگویان گفتنـد خریـد اینترنتـی انجام میدهنـد و فقـط %۳1/7 اصـلا خریـد اینترنتـی انجـام نمی دهنـد. بـا اینحـال فقـط %21 پاسـخگویانی کـه خریـد اینترنتـی انجـام میدهنـد گفته انـد «اگـر بتواننـد کالایـی را از طریـق مراجعـه بـه مغـازه و هـم از طریـق خریـد اینترنتـی بخرنـد، خریـد اینترنتـی را ترجیـح میدهنـد.»

از افرادی که خرید اینترنتی انجام نمیدهند، یعنی یک سوم جامعه ایران (%۳1/7)، پرسیدیم «چرا خرید اینترنتی انجام نمیدهید؟». ۴۹% ایـن افـراد گفته انـد بایـد کالایـی را کـه میخرنـد از نزدیـک ببیننـد، %۳۹ هـم گفته اند به فروشـگاه های اینترنتـی اعتماد ندارنـد، %۳۵/۵ هم گفته انـد خرید اینترنتـی را بلد نیسـتند. افرادی که گفته انـد بـه فروشـگاههای اینترنتـی اعتمـاد ندارنـد حـدود %۲۰ کل نمونه را تشـکیل میدهند و معـرف یکپنجم جامعه ایران هسـتند.

دیجی کالا در یک نگاه

تعـداد فروشـنده های دیجـیکالا در سـال 1401، بـا بیـش از ۲۳/۶% رشـد بـه بیـش از ۳0۸ هـزار فروشـنده رسـیده اسـت.

کسبوکارهای مارکت ِپلیس دیجی کالا
کسبوکارهای مارکت ِپلیس دیجی کالا کالاها

روشهای پرداخت هزینه سفارش

بــا برداشــته شــدن محدودیتهــای پرداخــت در محــل پــس از همه گیــری کوویــد 19 در ســال گذشــته، تعــداد پرداختهایــی کــه بــا ایــن روش انجــام شــده بــا افزایــش قابل توجهــی همــراه بــوده اســت.

در سـال 1401، امـکان دریافـت اعتبـار خریـد اقسـاطی تـا ۳۰ میلیـون تومـان بـدون ضامـن و فقـط بـا سـفته الکترونیکـی، و اعتبـار تـا سـقف ۵۰ میلیـون تومـان بـدون ضامـن و فقـط بـا چـک، فراهـم شـد. در اسـفند سـال گذشـته، %17 از ارزش خالـص کالای فروختـه شـده دیجـیکالا، از طریـق اعتبـار اقسـاطی بـوده اسـت.

روشهای پرداخت هزینه سفارش

پرسفارش ترین روزها

هـر سـال رکـورد پر سـفارش ترین روزهای سـال بـا روزهـای برگزاری جشـنوارههای ویژه منطبق اسـت. در سـال ۱۴۰۱ دیجـی کالا جشـنواره ای برگـزار نکـرد، بـا اینحـال روزهـای ۲ و ۳ خـرداد، ۱۰ دی، ۱ و ۲ بهمـن، ۱، ۵، ۶، ۷ و ۱۳ اسـفند، ده روز پـر فـروش دیجـیکالا بوده انـد. شـرایط اقتصـادی تاثیـر مسـتقیمی بـر رفتار خرید مشـتریان دارد.

پرسفارش ترین روزها

خدمات مرکز تماس

خدمــات مشــتریان دیجــیکالا، بخــش بزرگــی اســت کــه خدمــات متنوعـی بـه مشـتریان ارائـه می دهـد. یکـی از ایـن بخشهـا مرکـز تمــاس اســت کــه عــلاوه بــر مشــتریان، بــه ســوالات فروشــندگان نیــز پاســخ میدهــد.

در بخـش خدمـات مشـتریان عـلاوه بر پاسـخگویی معمـول بـه تماسهـای تلفنـی یا ایمیل هـا و چت آنلایـن بـا مشـتریان، در چنـد سـال گذشـته امکان ویـژهای بـا عنـوان «وکیـل مدافـع مشـتریان» بـرای رسـیدگی بـه شـکایت آنها ایجاد شـده اسـت.

خدمات مرکز تماس

کاربران دیجی کالا

کاربران دیجی کالا
مشارکت کاربران در نقد و بررسی کالاها

پلتفـرم مگنـت از ابتـدای سـال 1401، فعالیـت رسـمی خـود را در دل اپلیکیشـن دیجـی کالا آغـاز کـرد تـا کاربـران بتواننـد یکدیگـر را در مسـیر انتخاب مناسـب ترین کالاهـای موردنیازشـان همراهی کنند همچنیـن کاربـران و فروشـندگان دیجـی کالا میتواننـد از طریـق سـرویس اجـرای زنـده کـه توسـط تیـم مگنـت بـه دیجـی کالا اضافه شـده، به صـورت زنـده تجربـه خرید و فـروش خـود در دیجـی کالا را با دیگـر کاربـران بـه اشـتراک بگذارنـد.

مگنت، پلتفرم بررسی و انتخاب کالا

پر جست و جو ترین کالاها

خیلـی از افـراد پیـش از آنکـه دسـتبـه خریـد آنلایـن یـا حضـوری بزنند، کالاهـای مـورد نظرشـان را در دیجـی کالا جسـت و جو میکننـد. بررسـی ایـن جسـت و جو ها بـرای فهم نیازهای بازار ارزشـمند اسـت. برای همین بهبـود موتـور جسـت و جوی دیجـی کالا اولویـت تیم هـای تکنولـوژی و محصـول دیجیکالا اسـت.

پر جست و جوترین کالاها
پر بازدیدترین روزها
سن و جنسیت کاربران
سهم ابزارهای مختلف در استفاده از دیجیکالا

سفر به دنیای دیجیکالا

در سـال ۱۴۰۱، بیـش از ۴۲۰۰ نفـر در قالـب ۲۲۶ رویـداد دیجیکالا اکسـپلور، از دیجـیکالا بازدید کردند. ۳۵% آنهـا، دانشـجویانی از دانشـگاههای شـریف، امیرکبیـر، تهـران، علموصنعـت، خواجـه نصیـر، علامـه طباطبایـی، خوارزمـی، الزهـرا، صنعتـی اصفهـان و… بودنـد. یکـی از فعالیتهـای دیجـیکالا اکسـپلور ایجـاد موقعیـت «تجربـه کار در دیجـی کالا» اسـت کـه دانشـجویان و علاقه منـدان، پـس از گذرانـدن دورههـای تخصصـی میتواننـد رویدادهـای دیجـی کالا اکسـپلور را هدایـت کننـد. سـال گذشـته بیـش از ۸۰ بازدیـد توسـط ایـن افراد برگزار شـده اسـت. همچنین در شـهریور سـال گذشـته، مـا میزبـان ۲۰ نفـر از کاربـران دیجـی کالا از سراسـر ایـران بودیـم کـه برنـده بلیـط طلایـی بازدیـد ویژه ۳ روزه از بخش هـای مختلـف دیجـی کالا بودنـد.

سفر به دنیای دیجیکالا

مسئولیت اجتماعی دیجی کالا

دیجیکالامهر، فرصت مهربانی آنلاین

دیجـی کالا مهـر از شـهریورماه 1400، باهدف ایجاد مسـیری سـاده، شـفاف و مطمئن بـرای نیکوکاری مشـتریان، شـروع بـه کار کـرد. مشـتریان دیجـی کالا میتواننـد بـا خریـد مسـتقیم کالاهـای موردنیـاز خیریه هـای معتبـر بـه خدمت رسـانی ایـن مراکـز بـه نیازمنـدان، تحصیـل و سـواد آموزی، سـلامت و درمـان، محیط زیسـت و حیوانـات، خدمـات اجتماعـی، فرهنـگ و هنـر و فعالیتهـای مذهبـی کمک کننـد. ایـن کمک هـا توسـط دیجـی کالا بسـته بندی و بـرای خیریه هـا ارسـال میشـود.

دیجیکالامهر، فرصت مهربانی آنلاین
اهدای مستقیم کالا به مؤسسه های خیریه

دیجی کالا سبزتر از همیشه

کاهـش اثـرات محیـط زیسـتی در فراینـد کسـب و کار، یکـی از مهمتریـن مسـئولیتهای فعـالان اقتصـادی در جهـان مـدرن اسـت. مـا نیـز در دیجـی کالا بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و بهینه سـازی فرایندهـا، تـلاش میکنیـم نقـش خـود را در سـاختن جهانی سـبزتر و زیباتـر ایفا کنیـم. پروژههایی مثل بهینه سـازی فرایندهای بسـته بندی (Packing)، بهینه سـازی مسـیر حمل و نقـل (Optime) و توسـعه مراکـز تحویـل حضـوری و کمدهـای هوشـمند گنجـه (PUDO)، پروژه هایـی بـا اثـرات بلن دمـدت در ایـن حـوزه هسـتند.

دیجی کالا سبزتر از همیشه
دیجی کالا سبزتر از همیشه است

کالای پر فروش دیجی کالا

10 کالای پر فروش دیجی کالا
موبایل های پر فروش دیجی کالا
کالای پر فروش دیجی کالا

۱۰ برند پر فروش دیجی کالا

۱۰ کالای پر فروش دیجی کالا
کالاهای پر فروش دیجی کالا

دانلود گزارش کامل

برای دانلود فایل پی دی اف کامل گزارش سال گذشته دیجی کالا روی دکمه زیر کلیک کنید.

این پست چقدر برایتان مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 2.7 / 5. تعداد امتیاز: 3

امتیازی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می‌دهید.

3 پاسخ

  1. ممنون از مطلب مفیدتون. مطمئنا درصد خرید و فروش اینترنتی ایران هم در سال‌های بعد رو به افزایشه بویژه در نسل جوان

    1. سلام هیمای عزیز
      دقیقا درست میگید که در آینده ای نه چندان دور تمامی کسب و کار ها باید به فروش آنلاین روی بیارن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *